Algemene voorwaarden van TAITO

Wij zijn Taito Mobility, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht, georganiseerd en bestaand naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Willem Wenemaerstraat 21, 9000 Gent, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0756.559.616 (LER Gent) (hierna " TAITO " genoemd ). Deze Algemene Voorwaarden van Taito (" Algemene Voorwaarden ") zijn van toepassing op alle handelingen en rechtshandelingen van TAITO en Klanten. De toepasselijkheid van door de klant gehanteerde voorwaarden wordt door TAITO uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1. DEFINITIES

De volgende definities (en aanvullende definities hieronder) zijn van toepassing:

Overeenkomst : elke overeenkomst die schriftelijk is aangegaan en ondertekend tussen TAITO en een klant, met inbegrip van deze algemene voorwaarden, of abonnementsorders en wijzigingen daarvan;

Consument : de klant die handelt als natuurlijke persoon buiten de doeleinden van zijn/haar bedrijf aan wie TAITO Producten verkoopt en/of levert en aan wie TAITO Diensten levert;

Klant, u, uw : alle natuurlijke of rechtspersonen met wie TAITO een Overeenkomst aangaat of met wie TAITO onderhandelt over het sluiten van een Overeenkomst;

Monteur : een gediplomeerde TAITO stepmonteur die werkzaam is op fysieke winkellocaties;

Bestelling : elke bestelling geplaatst door een Klant bij TAITO, in welke vorm dan ook;

Privacybeleid : de verklaring die door de Klant en de Consument kan worden geraadpleegd op de TAITO-website met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd en die hierin door verwijzing is opgenomen en is te vinden op https: //www.taito.be/policies/privacy/;

Producten : alle zaken die onderwerp zijn van een Overeenkomst;

Diensten : alle diensten die TAITO aan de klant levert en die rechtstreeks verband houden met de bestelling van een TAITO-product door een klant;

TAITO shop : een fysieke verkoop- en/of reparatielocatie van TAITO; de actuele adressen zijn te vinden op de TAITO-website: https://taito.eu/

TAITO : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TAITO BV naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Gent, België;

Tracking : het proces waarbij TAITO-personeel dat gespecialiseerd is in het opsporen van gestolen TAITO-stappen, zoekt naar gestolen TAITO-producten.

2. PRIJSOFFERINGEN, OVEREENKOMSTEN, PRODUCTBESCHRIJVINGEN, GEÏNTEGREERDE DIENSTEN

2.1. Een aanbieding of prijsopgave is voor TAITO niet bindend en dient slechts als uitnodiging aan de klant om een ​​bestelling te plaatsen.

2.2. Een overeenkomst komt tot stand als TAITO een bestelling van een klant schriftelijk accepteert of als TAITO een bestelling schriftelijk uitvoert. Indien TAITO op verzoek van de Klant werkzaamheden voor de Klant verricht voordat een Overeenkomst tot stand komt, zal de Klant TAITO hiervoor vergoeden tegen de geldende TAITO-tarieven.
2.3. Na aanvaarding van een Bestelling heeft TAITO te allen tijde het recht om een ​​dergelijke Bestelling zonder aansprakelijkheid voorafgaand aan de levering te annuleren, zonder opgave van reden na aanvaarding van de Bestelling. In dat geval is TAITO alleen verplicht tot terugbetaling van eventueel door de klant reeds betaalde voorschotten.
2.4. TAITO zal de klant informeren over de gegevens, gewichten, kenmerken en andere informatie die van toepassing is op de producten, maar kan niet garanderen dat deze vrij zijn van afwijkingen.
2.5. Getoonde of ter beschikking gestelde specificaties of monsters zijn slechts aanduidingen van de betreffende Producten. Indien de klant kan aantonen dat de door TAITO geleverde producten aanzienlijk afwijken van de door TAITO verstrekte informatie of van de monsters, heeft de klant het recht om de overeenkomst binnen een redelijke termijn na levering van het product te beëindigen, echter voor zover een dergelijke beëindiging is redelijkerwijs noodzakelijk en zonder dat TAITO aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade.
2.6. De integratie met het netwerk is het eerste jaar gratis. TAITO behoudt zich het recht voor om deze integratie op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten of te beëindigen. Deze beëindiging is geen reden om de Overeenkomst(en) met TAITO in te trekken, te annuleren of anderszins te beëindigen. Het privacybeleid van TAITO is van toepassing op het gebruik van het netwerk : https://www.taito.be/policies/privacy/. TAITO geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de beschikbaarheid, betrouwbaarheid of nauwkeurigheid van het netwerk , en u stemt ermee in dat TAITO niet aansprakelijk is voor eventuele problemen met het netwerk of de betrouwbaarheid of werking ervan.

3. KOSTEN

3.1. Alle prijzen van TAITO zijn in EUR, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Voor zover prijzen worden weergegeven in andere valuta dan EUR, wordt een dergelijke prijsweergave geacht te zijn gebaseerd op een EUR-equivalent van een dergelijke prijs op de datum waarop de prijsweergave wordt gemaakt. Prijzen zijn exclusief btw of andere omzetbelasting. Verpakkingskosten bij verzending, in- en uitvoerrechten en -belastingen en alle andere toeslagen, heffingen of belastingen opgelegd of geheven op de Producten en het transport daarvan zijn voor rekening van de Klant.
3.2. Veranderingen in factoren voorafgaand aan de levering die van invloed zijn op de prijzen van TAITO, inclusief maar niet beperkt tot tarieven van derden, wisselkoersen, verzekeringstarieven, invoer- en uitvoerrechten en andere heffingen die van toepassing kunnen zijn op invoer of uitvoer, vrachtkosten en andere toeslagen, heffingen of belastingen , kunnen door TAITO aan de klant in rekening worden gebracht.
3.3. Servicekosten . U gaat akkoord met de vergoedingen en kosten, de verkoopvoorwaarden en het betalings- en factureringsbeleid die van toepassing zijn op uw gebruik van Services zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden en de toepasselijke accountregistratie voor die Services. TAITO kan te allen tijde en naar eigen goeddunken nieuwe Services toevoegen tegen extra vergoedingen en kosten, of vergoedingen en kosten voor bestaande Services wijzigen. Alle vergoedingen en kosten voor Uw gebruik van de Service zijn niet-restitueerbaar, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in de Algemene Voorwaarden. Als op enig moment de vergoedingen voor een bestaande Service worden verhoogd, staat het U natuurlijk vrij om Uw gebruik van de Service te beëindigen door een kennisgeving naar de e-mail te sturen info@taito.be . Uw voortgezet gebruik van de Service wordt beschouwd als Uw instemming met de nieuwe voorwaarden.

4. LEVERINGSTERMIJN

4.1. Door TAITO opgegeven leveringsdata zijn gebaseerd op de omstandigheden die voor TAITO golden ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst en, voor zover deze afhankelijk zijn van prestaties van derden, op de informatie die deze derden aan TAITO hebben verstrekt. Alle leveringsdata zijn slechts schattingen.
4.2. Tenzij anders bepaald in deze algemene voorwaarden, begint de leveringstermijn op de datum van de schriftelijke orderbevestiging door TAITO. Als TAITO echter aanvullende informatie van de klant nodig heeft om de bestelling uit te voeren, begint de leveringstermijn op de datum waarop TAITO over alle benodigde informatie en middelen beschikt, maar niet eerder dan de datum van de schriftelijke orderbevestiging. .
4.3. Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft de Klant geen recht op enige schadevergoeding. De Klant heeft in dat geval ook niet het recht om de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de Klant als Consument wordt aangemerkt. Consumenten hebben het recht om de Overeenkomst te beëindigen nadat zij om levering binnen een redelijke termijn of binnen de wettelijke termijn hebben verzocht en TAITO niet binnen die redelijke of wettelijke termijn kon leveren.
4.4. TAITO is steeds gerechtigd in gedeelten te leveren.

5. RETOURBELEID EN HERROEPINGSRECHT

5.1. Als de klant een consument is die een product in een TAITO-winkel heeft gekocht, kan het product binnen 14 dagen na aankoop in de originele verpakking worden geretourneerd. Raadpleeg de veelgestelde vragen voor het online retourformulier en voor het maken van een afspraak om het product op te halen.
5.2. Als u voldoet aan de definitie van "Consument", hebt u het recht om uw aankoop te annuleren en uw bestelling in te trekken zonder opgave van redenen en zonder extra kosten.
5.3. De herroepingstermijn verstrijkt na 14 (veertien) kalenderdagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, anders dan de vervoerder, het product/de producten fysiek in bezit neemt. Als de Producten in meerdere partijen worden geleverd, verstrijkt de herroepingstermijn na 14 (veertien) kalenderdagen vanaf de dag dat U de laatste zending/partij fysiek in bezit neemt.
5.4. Let op: U heeft geen herroepingsrecht als de Producten zijn vervaardigd volgens de specificaties van de Consument of duidelijk gepersonaliseerd zijn.
5.5. U moet de Producten retourneren in de originele doos of de door TAITO verstrekte doos volgens artikel 8.3 van de Algemene Voorwaarden of ze zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 (veertien) kalenderdagen na de dag waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van uw herroeping van dit contract. U voldoet aan de deadline als u de Producten retourneert voordat de termijn van 14 (veertien) kalenderdagen is verstreken.
5.6. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de producten vast te stellen. Afstelling van het stuur veroorzaakt meestal kleine krasjes. Voor zover deze acties niet nodig zijn om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen, bent u jegens TAITO aansprakelijk voor eventuele waardevermindering die door deze acties wordt veroorzaakt.
5.7. Als u uw aankoop annuleert, kan TAITO weigeren u terug te betalen totdat TAITO de geretourneerde goederen op tijd heeft ontvangen of totdat u hebt aangetoond dat u de producten op tijd hebt geretourneerd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.
5.8. TAITO zal de aankoopprijs van de Producten, inclusief de verzendkosten in verband met de levering van de Producten, uiterlijk 14 (veertien) kalenderdagen na de dag waarop we uw geretourneerde Producten hebben ontvangen, terugbetalen.
5.9. TAITO gebruikt dezelfde betaalmethode die u voor de eerste transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen en op voorwaarde dat een dergelijke terugbetaling geen kosten voor u met zich meebrengt. TAITO vergoedt echter geen extra kosten als u uitdrukkelijk hebt gekozen voor een andere wijze van levering dan de goedkoopste standaardlevering die door TAITO wordt aangeboden.
5.10. U dient zowel de Bestelling als de verpakking ervan de eerste 14 (veertien) kalenderdagen met de grootst mogelijke zorg te behandelen. Als consument bent u alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de producten vast te stellen. Om de aard, kenmerken en werking van de Producten vast te stellen, dient U het Product op dezelfde manier te hanteren en te inspecteren als U in een winkel zou mogen doen.
5.11. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, kunt u het formulier op de contactpagina op de TAITO-website invullen of een soortgelijke ondubbelzinnige verklaring afleggen en dit naar het e-mailadres sturen dat wordt vermeld in artikel 3.3 hierboven. We sturen u een bevestiging van uw herroeping.

6. LEVERING EN RISICO

6.1. Indien en voor zover partijen de levering of leveringskosten van de Producten en de overdracht van het risico niet uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, vindt de levering plaats op het terrein van TAITO en gaat het risico van de Producten en hun verpakking over op de Klant op de moment dat de Producten gereed zijn voor verzending. Deze verzending vindt plaats voor rekening en risico van de Klant. Indien de Klant wordt aangemerkt als Consument, is het hiervoor in artikel 9.1 genoemde niet van toepassing op het moment van levering en gaat het risico over op het moment dat de Consument de Producten in ontvangst heeft genomen.
6.2. Indien de Klant de door hem bestelde Producten niet en niet snel afhaalt, is hij in verzuim zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling vereist is. In een dergelijke situatie heeft TAITO het recht om de Producten voor rekening en risico van de Klant op te slaan en aan een derde partij te verkopen. De Klant blijft de koopprijs en bijkomende rente en kosten (ter compensatie) verschuldigd na aftrek van de netto-opbrengst van een dergelijke verkoop aan een derde.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1. Afgezien van de daadwerkelijke leveringsdatum, zal de eigendom van de producten niet worden overgedragen aan de klant totdat hij/zij het volledige uitstaande bedrag van de producten aan TAITO heeft betaald, inclusief de aankoopprijs, toeslagen, rente, belastingen en kosten die verschuldigd zijn in overeenstemming met met de Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst en diensten die zijn of zullen worden geleverd met betrekking tot de Producten.
7.2. De Klant is niet bevoegd de Producten te verhuren, te leasen of voor gebruik aan derden ter beschikking te stellen, te verpanden of anderszins ten gunste van derden te bezwaren totdat TAITO de eigendom van die Producten aan de Klant heeft overgedragen.
7.3. Indien en zolang de eigendom van de producten niet is overgedragen aan de klant, moet de klant TAITO onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van alle producten die in beslag zijn genomen, gedagvaard of in beslag genomen of als er enige andere claim wordt ingediend met betrekking tot de producten.
7.4. In geval van beslag, confiscatie, beslaglegging, faillissement, onvrijwillige vereffening of (voorlopige) surseance van betaling, dient de Klant de bewindvoerder, vereffenaar of gerechtsdeurwaarder die de verbeurdverklaring, beslaglegging of beslaglegging op de eigendomsrechten van TAITO behandelt, hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

8. INSPECTIE EN KLACHTEN

8.1. De Klant is verplicht de Producten direct bij aankomst op de plaats van bestemming zorgvuldig te inspecteren of bij ontvangst te laten inspecteren door de Klant zelf of door een derde die handelt volgens zijn instructies, indien dit eerder is. TAITO moet schriftelijk worden geïnformeerd via info@taito.be uiterlijk binnen 5 (vijf) kalenderdagen na ontvangst van de Producten over klachten over gebreken aan de Producten of verschillen in aantal, gewicht of kwaliteit tussen de geleverde Producten en hun specificatie in de betreffende orderbevestiging of factuur. De melding aan de Klant bevat in ieder geval een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de klachten met betrekking tot de door de Klant aangevoerde gebreken, en bij voorkeur foto's van de gebreken. De klant moet TAITO schriftelijk op de hoogte stellen van eventuele gebreken die redelijkerwijs niet binnen de bovengenoemde periode hadden kunnen worden ontdekt, onmiddellijk nadat ze zijn ontdekt, maar in ieder geval niet later dan 14 (veertien) kalenderdagen na ontvangst van de producten. Melding van externe schade kan door TAITO alleen worden aangenomen voor het eerste gebruik van het product. Als de klant TAITO niet binnen de bovengenoemde termijn op de hoogte stelt, vervalt zijn/haar recht om een ​​dergelijke onregelmatigheid of defect te claimen.
8.2. Wanneer het product na aankomst op het afleveradres door een monteur van TAITO wordt gemonteerd, is de klant verplicht de gemonteerde producten zorgvuldig te inspecteren voordat hij de leveringsverklaring van de monteur ondertekent.
8.3. De Klant is verplicht het gebruik van de betreffende Producten te staken bij constatering van een onregelmatigheid of gebrek. Indien hieraan niet wordt voldaan, vervalt het recht om een ​​dergelijke onregelmatigheid of gebrek te vorderen. De Klant zal TAITO alle nodige medewerking verlenen om de klacht te onderzoeken.
8.4. De klant heeft niet het recht om producten aan TAITO te retourneren voordat TAITO een dergelijke terugzending schriftelijk heeft goedgekeurd. De retourzending is gratis in de landen waar de TAITO Shops gevestigd zijn. De producten blijven voor risico van de klant totdat ze door TAITO zijn ontvangen.
8.5. Overige verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Klant:
(i) De klant zal te allen tijde alle informatie die TAITO nodig heeft voor de uitvoering van zijn activiteiten tijdig beschikbaar stellen en garandeert de juistheid en volledigheid ervan.
(ii) De Klant heeft niet het recht om handelsmerken of identificatiemerken op de Producten, documenten die de Producten vergezellen en/of betrekking hebben op de Producten, te verwijderen of onzichtbaar te maken.
(iii) De Klant heeft niet het recht om het Product, de componenten ervan en/of de Diensten te kopiëren, te wijzigen, te reverse-engineeren, te decompileren, te demonteren of anderszins te manipuleren.

9. GARANTIE

9.1. TAITO garandeert dat elk nieuw productonderdeel vrij is van defecten in vakmanschap en materialen voor een periode van twee (2) jaar vanaf de leveringsdatum. Alle originele onderdelen hebben een garantie van twee (2) jaar vanaf de leveringsdatum.
9.2. Deze garantie, bedoeld in artikel 9.1, is uitdrukkelijk beperkt tot de reparatie/vervanging van defecte onderdelen en is de enige beschikbare remedie. Na een garantieherstelling/vervanging wordt de garantieperiode niet verlengd, onverminderd de in België geldende wettelijke rechten. Deze garantie is van toepassing op de oorspronkelijke eigenaar en is overdraagbaar voor de resterende periode als het Product wordt verkocht aan een nieuwe eigenaar.
9.3. Claims onder deze garantie moeten rechtstreeks bij het verkooppunt in uw land worden ingediend, vergezeld van een aankoopbewijs. Het vervangen van de doos valt niet onder de garantie. Als u een vervangende doos nodig heeft, sturen wij u er een tegen een meerprijs.
9.4. Deze garantie dekt geen normale slijtage, onjuiste montage of onjuist vervolgonderhoud, met inbegrip van schade als gevolg van onjuiste vervanging van onderdelen, slijtage van verbruiksartikelen zoals banden of onjuiste installatie van onderdelen of accessoires. Deze garantie dekt geen schade of storingen als gevolg van ongelukken, verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid, het niet downloaden en installeren van updates voor de apps op uw mobiele apparaat, of het niet opvolgen van instructies. Deze garantie vervalt in geval van ongeoorloofde wijzigingen aan het frame of onderdelen. Deze garantie is niet van toepassing als het Product, de onderdelen ervan en/of de Diensten zijn gekopieerd, gewijzigd, onderworpen aan reverse-engineering, gedecompileerd, gedemonteerd of als er op een andere manier mee is geknoeid. TAITO is niet verantwoordelijk voor incidentele schade of gevolgschade. Deze garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de Consument.
9.5. De ingebouwde batterij, vervangende batterijen en batterijaccessoires van het Product zijn getest en moeten meer dan 400 oplaadcycli maken voordat de capaciteit daalt tot minder dan 70% van de oorspronkelijke totale capaciteit tijdens de garantieperiode zoals beschreven in artikel 9.1 van deze Algemene Voorwaarden en Voorwaarden.

10. OVERMACHT

10.1. Indien TAITO door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de klant kan voldoen, worden deze verplichtingen tijdens deze overmachtsituatie opgeschort.
10.2. Indien een overmachtsituatie echter langer dan één (1) kalendermaand duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overmacht aan de zijde van TAITO heeft de klant geen recht op schadevergoeding of schadevergoeding, ook niet als TAITO door dergelijke overmacht een voordeel kan behalen.
10.3. Gevallen van overmacht zijn alle omstandigheden waarover TAITO geen controle heeft en die TAITO verhinderen haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk na te komen of als gevolg waarvan redelijkerwijs niet van TAITO kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen nakomt, ongeacht of een dergelijke omstandigheid was voorzien op het moment dat de Overeenkomst werd gesloten. Dergelijke omstandigheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, brand, terroristische aanslagen, stakingen en uitsluitingen, uitbraak en/of verspreiding van virussen en/of ziekten, stagnatie of andere productieproblemen ondervonden door TAITO of haar leveranciers, of problemen in het transport verzorgd door TAITO of derden, overheidsmaatregelen, alsmede het niet kunnen verkrijgen van een goedkeuring of vergunning van een overheidsinstantie.
10.4. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk informeren over een (mogelijke) overmachtsituatie.

11. GARANTIECLAIM OP PRODUCTEN

11.1. TAITO geeft alleen garanties op de functies en kwaliteit van haar producten die uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Alle andere specifieke of impliciete garanties, voor zover toegestaan ​​onder toepasselijke dwingende wetgeving, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
11.2. In het geval TAITO aan de klant producten levert die TAITO van haar eigen leveranciers heeft verkregen, kan TAITO op geen enkel moment door de klant worden verplicht om een ​​garantie na te komen of aansprakelijk worden gesteld die verder reikt dan TAITO van haar eigen leveranciers kan eisen. leverancier.
11.3. Met betrekking tot claims op basis van de garantie op grond van artikel 9, indien de klant volgens TAITO zou kunnen bewijzen dat door TAITO aan de klant geleverde producten niet correct functioneren, heeft TAITO naar eigen goeddunken de keuze om
(i) een Product van hetzelfde model, vergelijkbare leeftijd, kilometerstand en staat opnieuw leveren na ontvangst van het geretourneerde Product;
(ii) de Producten op passende wijze wijzigen;
(iii) de Klant, na onderling akkoord, een korting geven op de aankoopprijs.
(iv) Door te voldoen aan een van de hierboven beschreven opties, is TAITO volledig vrijgesteld van zijn garantieverplichtingen en is TAITO niet aansprakelijk voor enige verdere betaling van compensatie of schadevergoeding.
11.4. De klant draagt ​​het volledige risico van de producten, zelfs als TAITO reparaties aan de producten uitvoert.

12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1. De aansprakelijkheid van TAITO is te allen tijde beperkt tot het verzekerde bedrag dat in een dergelijk geval volgens de door TAITO afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen moet worden uitgekeerd. Deze verzekeringen hebben een beperkte dekking, onder meer wat betreft de hoogte van de schade en het aantal verzekerde gebeurtenissen per jaar. Op verzoek kan inzage in de dekkingsbevestiging worden verkregen. Mocht om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvinden op basis van de bovengenoemde verzekeringspolissen, dan is de aansprakelijkheid van TAITO beperkt tot de vergoeding die door TAITO is gefactureerd en door de klant is betaald in verband met de levering in kwestie gedurende een periode van 12 (twaalf ) maanden direct voorafgaand aan de datum waarop de gebeurtenis die tot de aansprakelijkheid heeft geleid heeft plaatsgevonden, tot een maximum aansprakelijkheid van € 10.000,- (tienduizend euro).
12.2. Indien TAITO derden betrekt, aanvaardt TAITO geen enkele aansprakelijkheid voor niet-naleving namens die derde partij, met uitzondering van niet-naleving door het deel van TAITO zelf, waarop artikel 12.1 van toepassing is.
12.3. Alle rechten op rechtsvorderingen en andere bevoegdheden van de klant jegens TAITO in verband met de door TAITO geleverde producten vervallen na een periode van één (1) jaar na de datum waarop de klant bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan ​​van dergelijke rechten en bevoegdheden.

13. BEËINDIGING

13.1. Indien de klant zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, is de klant in verzuim en heeft TAITO het recht om zonder voorafgaande kennisgeving:
13.1.1. de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de betaling deugdelijk zeker is gesteld; en/of
13.1.2. Om de Overeenkomst met de Klant geheel of gedeeltelijk te beëindigen;
13.1.3. Dit alles zonder afbreuk te doen aan andere rechten van TAITO onder enige Overeenkomst en zonder dat TAITO aansprakelijk is voor schade.
13.2. Indien TAITO gebruik wenst te maken van haar ontbindingsrecht zoals genoemd in artikel 13.1, is TAITO bevoegd om elk eventueel aan de Klant terug te betalen bedrag te vergoeden met zowel een vergoeding voor reeds verrichte werkzaamheden als een vergoeding voor gederfde winst.
13.3. In geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, vereffening of beslaglegging op een of meer van de activa van de Klant, of indien de Klant weet dat een van deze situaties zich kan voordoen, dient de Klant TAITO daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
13.4. In geval van een situatie als bedoeld in artikel 13.3 zullen alle Overeenkomsten met de Klant per direct worden beëindigd door middel van een kennisgeving van TAITO of zal TAITO de Klant informeren over haar wens om (een deel van) de betreffende Overeenkomst na te komen. In dit geval is TAITO gerechtigd zonder enige ingebrekestelling:
13.4.1. de uitvoering van de Overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling deugdelijk zeker is gesteld; en/of
13.4.2. alle eventuele betalingsverplichtingen aan de Klant op te schorten;
13.4.3. Een en ander onverminderd andere rechten van TAITO die deel uitmaken van een Overeenkomst en zonder dat TAITO aansprakelijk kan worden gesteld voor schadevergoeding.
13.5. In het geval van een situatie zoals bedoeld in artikel 13.3, zijn alle vorderingen van TAITO op de klant onmiddellijk en volledig opeisbaar.

14. ONDERHOUD EN UPDATES

14.1. Om de beveiliging en functionaliteit van onze Diensten en ons Product te behouden en te verbeteren, kan het van tijd tot tijd nodig zijn om onze Producten en/of Diensten bij te werken of aan te passen, bijvoorbeeld door middel van software-updates. Hierdoor kunnen functionaliteiten veranderen. De updates of wijzigingen kunnen bijvoorbeeld op de volgende manieren plaatsvinden:
14.1.1. ze worden door de Klant gedownload en geïnstalleerd op zijn/haar mobiele apparaat, of het mobiele apparaat kan de updates automatisch leveren.
14.1.2. updates kunnen worden geïnstalleerd door TAITO of haar specialisten wanneer Producten worden gemonteerd, afgeleverd voor reparatie en/of controle;
14.1.3. belangrijke updates worden door TAITO rechtstreeks op de producten geüpload en geïnstalleerd.
14.2. Het is mogelijk dat TAITO haar Diensten tijdelijk moet opschorten, bijvoorbeeld vanwege beveiligingsproblemen die moeten worden onderzocht en/of vanwege systeemonderhoud en upgrades.
14.3. TAITO kan de ondersteuning van uw mobiele apparaat of de besturingssoftware van de producten opschorten of stopzetten, bijvoorbeeld omdat de software van het mobiele apparaat niet meer actueel is. Services zijn mogelijk niet langer beschikbaar zonder voorafgaande kennisgeving aan u.
14.4. TAITO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de situaties beschreven in artikelen 14.1, 14.2 of 14.3, of een combinatie daarvan, tenzij wettelijk vereist in België.
14.5. Indien u de in artikel 14.1 beschreven updates niet downloadt en installeert en/of verhindert dat een of meer van deze updates of wijzigingen van kracht worden, vervalt uw beperkte garantie.

15. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN PLICHTEN

15.1. TAITO heeft het recht om de rechten en plichten over te dragen aan derden zoals beschreven in een Overeenkomst met de Klant. Indien rechten of verplichtingen van TAITO worden overgedragen, dient TAITO de Klant hiervan vooraf op de hoogte te stellen en heeft de Klant het recht de Overeenkomst te beëindigen op de datum dat de overdracht zal plaatsvinden. In dat geval is TAITO niet aansprakelijk voor enige schade. Behalve zoals bepaald in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, mag de Klant geen rechten of verplichtingen uit Overeenkomsten overdragen aan derden, tenzij TAITO zijn voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven. Elke poging van de Klant tot overdracht van rechten en plichten die in strijd is met dit artikel, is nietig. De Overeenkomst is bindend voor elke toegestane opvolger of begunstigde.

16. PRIVACY

16.1. Wij nemen uw privacy serieus. Bij het uitvoeren van deze overeenkomst verwerken en beschermen wij uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons privacybeleid. Zie https://taito.eu/pages/privacy-policy

17. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

17.1. Deze Algemene Voorwaarden en alle andere Overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. Ten voordele van de consument blijven gunstiger dwingende bepalingen naar Belgisch recht onaangetast.
17.2. Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Gent (België).

18.UITVOERBAARHEID

18.1. Als een voorwaarde of bepaling van de Overeenkomst, met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden, ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is in enig rechtsgebied, zal deze ongeldigheid, onwettigheid of niet-afdwingbaarheid geen invloed hebben op enige andere voorwaarde of bepaling van deze Overeenkomst in enig ander rechtsgebied of een dergelijke termijn of bepaling ongeldig of niet-afdwingbaar in enig ander rechtsgebied.

19. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE ALGEMENE VOORWAARDEN

TAITO behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te passen. U kunt deze Algemene Voorwaarden beëindigen als u niet gebonden wilt zijn aan dergelijke wijzigingen. Door uw gebruik van onze website of de Producten/Diensten voort te zetten, wordt u geacht de nieuwe reeks voorwaarden te hebben aanvaard.